Llyfrau Rhyngweithiol (iLyfrau)

Beth yw llyfr rhyngweithiol?

Llyfr aml-gyffwrdd, y gellir ei ddarllen ar:

  • unrhyw iPad o iPad 2 ymlaen
  • iPhone neu iPod Touch wedi'u diweddaru i iOS 8.4 (neu'n uwch)
  • unrhyw gyfrifiadur/gliniadur Apple sy'n rhedeg system weithredu Mavericks (neu system ddiweddarach)

Sut mae'n wahanol i e-lyfr?

Mae gwerslyfr rhyngweithiol yn fath hollol newydd o lyfr sy'n ddeinamig, yn ddiddorol ac yn tynnu'r darllenydd i mewn i'r cynnwys. Fel arfer mae ganddo gyfryngau cyfoethog, fel fideos, orielau lluniau a darluniau a reolir gan y defnyddiwr, na ellir eu harddangos mewn e-lyfr safonol.

Gallwch gadw tudalennau, ychwanegu nodiadau neu amlygu rhannau, a chael mynediad at ddiffiniadau'r geiriadur. Gallwch hefyd ddewis bod y testun ar y dudalen yn cael ei ddarllen i chi.

Caiff ein llyfrau rhyngweithiol eu creu drwy ddefnyddio iBooks Author, a chânt eu dosbarthu ar yr iBooks Store, lle mae modd eu llwytho i lawr AM DDIM.

Os hoffech gael eich hysbysu pan fo cyhoeddiadau newydd ar gael, e-bostiwch dîm iTunes U Prifysgol De Cymru.

Vision to Viewer: Your idea from script to screen gan Heledd Wyn

Mae cael syniad am ffilm o'r cam cyntaf i'r sgrîn yn broses sy'n gofyn sawl set o sgiliau: creadigol, technegol, rhyngbersonol a threfniadol. Mae deall y sgiliau hyn a sut maen nhw, a'r bobl sy'n meddu arnynt, yn cyd-fynd â'i gilydd yn hollbwysig er mwyn creu ffilm lwyddiannus.

Mae ein gwerslyfr iBooks aml-gyffwrdd am ddim, 'Vision to Viewer: your idea from script to screen', a ysgrifennwyd gan Heledd Wyn (Arweinydd Cwrs Dwyieithog Cynhyrchu Cyfryngau) yn cynnig canllaw ardderchog ar gyfer pob agwedd ar greu ffilmiau, gan gynnwys datblygu stori, sgriptio, cyfarwyddo, ffilmio, golygu, cynhyrchu a dosbarthu. Caiff y darllenydd ei arwain yn rhesymegol a cham wrth gam drwy'r broses greu ffilmiau, a'u cyflwyno i'r sgiliau sydd eu hangen i greu ffilm lwyddiannus.

Mae 'Vision to Viewer: your idea from script to screen’ yn gyfieithiad o'r cyhoeddiad Cymraeg, Syniad i'r Sgrîn, a gyhoeddwyd yn 2016 ac a enillodd wobr Cadarn. Mae'r llyfr aml-gyffwrdd hwn yn cynnwys cyfweliadau fideo gyda ffigurau o'r diwydiant, gan roi cyngor ar sawl agwedd ar y broses o greu ffilmiau, a chlipiau o ffilmiau byrion gan fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Mae'r llyfr hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn creu ffilmiau a ffilmiau byrion. Fodd bynnag, mae digon yma i ddiddori unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol mewn ffilm ac sydd eisiau gwybod sut caiff eu hoff ffilmiau eu creu.

Llwythwch Vision to Viewer i lawr o'r iBooks Store am ddim.

Vision to Viewer iBook cover

Ystrad Stories

Cyfres sy'n arddangos myfyrwyr yw'r gyfres hon o straeon byrion a ysbrydolwyd gan baentiadau Ernest Zobole, a roddwyd at ei gilydd gan Sharon Magill, graddedigyn MA Ymarfer y Celfyddyadu.

Prosiect adrodd straeon cymunedol yw Ystrad Stories, sy'n cysylltu paentiadau'r artist lleol Ernest Zobole gyda bywydau a phrofiadau cymuned Cwm Rhondda. Gan weithio gyda phobl leol y Rhondda, a phentref Ystrad yn benodol, defnyddiodd y prosiect waith Ernest Zobole i sbarduno atgofion a phrofiadau'r cwm ac i archwilio adrodd straeon fel ffordd o ymateb. Mae'n casglu atgofion gwreiddiol a straeon byrion pobl leol cymoedd y de at ei gilydd, gyda gwaith yr artist Ernest Zobole, a arluniodd y Cymoedd yn ystod yr ugeinfed ganrif, yn ysbrydoliaeth.

Llwythwch Ystrad Stories i lawr o'r iBooks Store am ddim.

Ystrad Stories iBook cover

Dulliau Ymchwil | Fersiwn Cymraeg

Cyhoeddwyd Dulliau Ymchwil ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entreprenuriaid (Dr Ramadan Djebarni) gan Brifysgol De Cymru ac mae’n lyfr rhyngweithiol, aml-gyfrwng sy’n sail ar gyfer ymchwil academaidd ac ar gyfer defnydd ymarferol mewn amgylchedd busnes.

Mae fideo, sain a delweddau yn dod a’r cysyniadau allweddol yn fyw, tra bo astudiaeth achos manwl yn rhedeg drwy’r llyfr yn dilyn profiadau myfyriwr (dychmygol) i weld sut mae hi yn mynd ati i wynebu’r heriau a’r anghenion sy’n codi ar wahanol adegau yn ei phrosiect ymchwil. Mewn mannau penodol yn y prif destun cyflwynir gweithgaredd adfyfyriol i annog y darllenydd i ystyried neu edrych yn ddyfnach ar yr agwedd dan sylw.

Mae’r llyfr rhyngweithiol hwn yn cyfateb i fodiwl cyfan o astudio ar lefel Meistr (yn y DU) ac yn ganlyniad cydweithio rhwng ystod eang o staff academaidd a phroffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru. Hefyd mae modd lawrlwytho’r animeiddiadau fideo o safle Prifysgol De Cymru ar iTunes U.

Mae’r fersiwn Gymraeg yma o’r llyfr yn ganlyniad cydweithio rhwng Prifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Lawrlythwch Dulliau Ymchwil o'r iBooks Store am ddim.


Mae fersiwn Saesneg o Dulliau Ymchwil (Research Methods) ar gael hefyd.

Lawrlythwch Research Methods o'r iBooks Store am ddim.


Dulliau Ymchwil (Welsh language version of Research Methods) cover